flag
Kayli
Pakazs God
Astrack
Kari
Panke
Cloud Strife
Nara Shimura
Lobizno